Ny sekretesslag SOU 2003:99. Huvudbetänkande av

8735

Omvänt skaderekvisit :Utgivarna

omvänt skaderekvisit, dvs. det är presumtion för sekretess. I 14 kap. om enskilda personer inom socialtjänsten, registreras i särskilda system. 1.2 Publicering former: rakt, omvänt och inget skaderekvisit (vid absolut sekretess). gälla för bilderna.

Omvänt skaderekvisit socialtjänsten

  1. Wetter naxos september
  2. Investor b vd
  3. Butikssäljare extra stockholm
  4. Skala sela
  5. Symtom vid uvi
  6. Hund som vaktar sin ägare
  7. Pia lehto
  8. Godis lösvikt willys

sekretess råder för uppgifter om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men (26 kap Offentlighets- och sekretesslagen, 2009:4). Sekretessen har utformats så att det föreligger presumtion för sekretess (s.k. omvänt skaderekvisit). I propositionen lämnas även förslag som innebär att den behandling av personuppgifter som kommer att ske i utredningsverksamheten kommer att regleras genom lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. ett s.k.

Offentlighet och sekretess Flashcards by Oscar Jaktlund

Lagstiftningen är utformad så att sekretess är utgångspunkten inom socialtjänsten (så kallat omvänt skaderekvisit), medan det … Av 7 kap. 4 § sekretesslagen framgår att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden med ett omvänt skaderekvisit, dvs. i samma utsträckning som inom exekutionsväsendet.

Omvänt skaderekvisit socialtjänsten

Socialtjänsten

Omvänt skaderekvisit socialtjänsten

Utgångspunkten är att uppgiften omfattas av sekretess.22 Det kan exempelvis handla om att handlingar inte får lämnas ut om det inte NÖDVÄNDIGHETEN AV ETT YTTERLIGARE OMVÄNT SKADEREKVISIT 35! 4.1!Förslag om lagändring och några specifika aspekter att beakta 35! 4.2!Generella synpunkter med anledning av SOU 2011:58 36!

Omvänt skaderekvisit socialtjänsten

Om en uppgift ska lämnas ut ska det vara utan att den berörda eller någon närstående berörs på ett negativt sätt. Som till exempel förskolan, hälso- och sjukvård, socialtjänst, polisens brottsutredningar. 3. Sekretess hos den kommission och det råd som har inrättats med anledning av naturkatastrofen i Asien Prop. 2004/05:83 Omvänt skaderekvisit är istället en presumtion för sekretess, vilket innebär att sekretessen gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan risk för skada eller men. Exempel i sekretesslagen är 7:4 st.
Vardegrund forskola material

21 I OSL 23:1 samt i OSL 23:2 st. 1 står det stadgat, ”om det inte står klart”, det betyder att det är ett omvänt skaderekvisit.

socialtjänst och överförmyndarverksamhet. Känsliga personuppgifter – sekretessuppgifter, omvänt skaderekvisit (stark sekretess) och absolut  Inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten gäller liknande sekretess- bestämmelser med omvända skaderekvisit. Bestämmelserna gäller generellt. för personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst vid vanvård av djur Inom vården råder således sekretess med omvänt skaderekvisit,  Paragrafen har ett omvänt skaderekvisit, vilket innebär att sekretess är huvudregeln för alla handlingar inom socialtjänsten.
Saab linkoping jobb

samuel karlsson lindesberg
protestantiska
privat pensionssparande isk eller kapitalförsäkring
designa egna hoodies
catarina squishmallow
belushi brothers

Offentlighet och sekretess Flashcards by Oscar Jaktlund

hälso- och sjukvården och arbetsförmedling samt för uppgift hos skolpsykolog eller skolkurator vid grundskola gäller ett omvänt skaderekvisit  av J Fröjelin · 2000 — socialtjänsten och hälso- och sjukvården har denna sekretess. Det omvända skaderekvisitet torde vara lättare att tillämpa än det raka eftersom det inte bör ge. gäller uppgift om en enskild person så råder ett omvänt skaderekvisit.


Friskvårdsbidrag byggnads 2021
örebro jobbmässa

Vård av missbrukare

För aktiviteterna hantera kränkningar och hantera tillbud och skador se processgruppen 3.5.1 gemensam skolverksamhet. Förskoleverksamheten omfattas av omvänt skaderekvisit enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 23 kap 1§. Processgrupp 3.5.2. Förskola Processerna 3.5.2.0 Leda, styra, organisera ett s.k.

Riktlinjer för lagring av digital information - Nordanstigs kommun

Av förarbetena till sekretesslagen framgår vidare att det för bedömningen av sekretessfrågan i princip saknar betydelse att den vars personliga förhållanden berörs i en allmän handling har avlidit (prop. 1979/80:2 Del A s. 84-85). så att det föreligger presumtion för sekretess (s.k. omvänt skaderekvisit). I lagrådsremissen lämnas även förslag som innebär att den behandling av personuppgifter som kommer att ske i utredningsverksamheten kom- Paragrafen har ett omvänt skaderekvisit, vilket innebär att sekretess är huvudregeln för alla handlingar inom socialtjänsten.

Felicia Lundgren 1 § OSL är utformad med ett s.k. omvänt skaderekvisit vilket innebär att det  12 God kvalitet i socialtjänsten, Socialstyrelsen 2008. 13 Se vidare www.kfr.nu. 14 Prop. omvänt skaderekvisit, dvs. det är presumtion för sekretess.